O nama

  

IZDAVAČKO-KNJIŽARSKA AGENCIJA
"DOMLA-PUBLISHING", NOVI SAD, SRBIJA
 

PRVA PRIVATNA IZDAVAČKA KUĆA U VOJVODINI, OSNOVANA 12. MAJA 1989.

 

  Panorama Novog Sada - pogled sa Petrovaradinske tvrđave (snimak: dr Milivoje Došenović, 8. oktobra 2013)

  

Zlatni jubilej - 47 godina profesionalnog i neprekidnog rada u izdavaštvu i knjižarstvu, u nekadašnjoj državi Jugoslaviji i Republici Srbiji (1976-2023)

Dr Milivoje Došenović, uz veliko pregalaštvo i ljubav prema izdavaštvu i knjizi, posvetio je aktivno više od četiri i po decenije svoga života profesionalnom radu u izdavačko-knjižarskoj oblasti u nekadašnjoj državi SFRJ i Republici Srbiji. Bio je 12 puta neprekidno apsolutni šampion nekadašnje velike države Jugoslavije u eksternom menadžmentu knjige (Exterior Book Management): 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988. Osnivač je i PRVE privatne izdavačke kuće u AP Vojvodini "DOMLA-PUBLISHING", sa sedištem u Novom Sadu. Na slici, desno: poster 34 godine neprekidnog poslovanja izdavačke kuće (1989-2023). 

  

IZVOD IZ BIOGRAFIJE osnivača izdavačke kuće:

   Dr Milivoje Došenović, rođen je 20. maja 1950. godine u mestu Nova Gajdobra (opština Bačka Palanka), AP Vojvodina, Republika Srbija. Školovao se u rodnom mestu, Novom Sadu i Beogradu. Osnovnu školu završio je u rodnom zavičaju, a u Novom Sadu Srednju saobraćajnu školu 5. stepena (na specijalističkom smeru instruktor vožnje u drumskom saobraćaju – specijalista), sa odličnim uspehom. 

 

Diplomirao je na Višoj školi za sportske trenere u Beogradu VI-1 stepen, sa ocenom diplomskog rada (10) i prosečnom ocenom (9,40), kao prva generacija,  na studentskom smeru borilački sportovi (karate), sa temom diplomskog rada: "Karate u praktičnoj primeni - sa korelatima judo i jiu-jitsu". Diplomirani je viši sportski trener karatea, majstor karatea crnog pojasa 3. DAN-a shotokan stila, sa internacionalnim majstorskim diplomama (Certificate of official recognition of DAN grade), majstor je i jiu-jitsu crnog pojasa 4. DAN-a (Yondan). Sa bori-lačkim sportovima  počeo u judo klubu "Slavija" 1968. godine, a karate u KK "Vojvodina" Novi Sad, od 1971.

Diplomirao je i na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu (na smeru za medije), sa ocenom diplomskog rada (10) i prosečnom ocenom (9,54) sa temom diplomskog rada: „Integralni pristup u realizaciji izdavačkog projekta, tehnološkom nišom do knjige bestselera“, pred komisijom: prof. dr Milica Andevski (Katedra za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu), prof. dr Željko Vučković (Katedra za medije FaM), i prof. dr Ištvan Černiček, mentor  (Katedra za reinženjering FaM), a zvanično je bio najbolji student prve generacije Fakulteta za menadžment u Novom Sadu (sa diplomom Studenta generacije), stekavši visoko akademsko obrazovanje VII-1 stepen, i stručno zvanje diplomirani menadžer – producent za medije.


Magistrirao je na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu (rektor prof. dr Slavko Carić), na Fakultetu za menadžment (smer za medije), sa prosečnom ocenom (9,50) i temom naučne teze: „Upravljanje izdavačkim projektom u domenu sportske literature – istraživanja praznog hoda u izdavaštvu i knjižarstvu“, pred komisijom: prof. dr Milica Andevski (Katedra za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu), prof. dr Ratko Dunđerović (Katedra za psihologiju FaM u Novom Sadu), i prof. dr Zoran Lovreković, mentor (Katedra za informatiku FaM, Novi Sad), stekavši akademsko zvanje magistra nauka iz oblasti menadžmenta VII-2 stepena.

Doktorirao je na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu (rektor prof. dr Marijana Carić), na Fakultetu za sport i turizam TIMS u Novom Sadu (dekan prof. dr Zlatko Ahmetović), pred komisijom:  prof. dr Dragan Koković, predsednik komisije  (Katedra za sociologiju kulture Filozofskog fakulteta u Novom Sadu), prof. dr Dušan Perić, mentor (Katedra za metodologiju TIMS, u Novom Sadu), i prof. dr Zlatko Ahmetović (dekan Fakulteta za sport i turizam u Novom Sadu), odbranivši doktorsku disertaciju: „Stanje izdavaštva i nivo korišćenja sportske literature u Republici Srbiji“, stekavši naučni stepen doktora sportskih nauka VIII-3 stepena, sa zvaničnom inauguracijom diplome u svečanoj sali naučno-kulturne ustanove Matica srpska u Novom Sadu. 

 

Dr Milivoje Došenović, kao profesionalac  bavi se 47 godina veoma aktivno  izdavačko-knjižarskom  delatnošću, radeći u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani i Novom Sadu, pa je u periodu od 1976-1988. godine bio 12 puta  apsolutni šampion Jugoslavije u eksternom knjižarskom menadžmentu (Exterior Book Management). Jednu od prvih privatnih izdavačkih kuća u SFRJ pod nazivom "Domla-Publishing", osnovao je 12. maja 1989. godine u Novom Sadu, koja je i zvanično PRVA privatna izdavačka kuća osnovana na teritoriji AP Vojvodine, i u njoj radi  34 godine, kao osnivač, glavni i odgovorni urednik i strategijski producent.

 

Pisanjem  se bavi od  trinaeste godine života. Svoje prve radove počeo je objavljivati početkom 1964. godine u omladinskim listovima: beogradskom „Kekecu“ i  sarajevskim „Malim novinama“, a podršku za svoju književnu umetničku afirmaciju dobio je i u listu „Nedeljne novine“ iz Bačke Palanke, gde je počeo pisati od osnivanja tog lista (januar 1965), koji i danas redovno izlazi. Potom je objavljivao radove  u  beogradskom „ČIK-u“, „ZUM-u“, „Reporteru“, a kao  srednjoškolac bio je i dopisnik Radio Beograda sa područja Južnobačkog okruga. Sve je to doprinelo da se u zrelijem dobu svoga života, još čvršće opredeli za ozbiljno književno stvaralaštvo.

 

Dr Milivoje Došenović,  do sada je napisao  dvadeset dve knjige (22), koje su  objavljene 1997 - 2023. godine  (sa ukupnim zbirom preko 60  štampanih izdanja), a napisao je i četrdeset (40) istraživačkih radova sa tematikom iz izdavačko-knjižarske oblasti i sporta, menadžmenta i marketinga u multimedijima. Redovni je član Društva književnika Vojvodine od 2000. godine, i redovni član naučno-kulturne ustanove Matica srpska od 1999. godine. Neke od njegovih kniga: "Henri Ford - njegov život i njegovo delo" (u 6 izdanja), "Kako prodati knjigu" (3 izdanja), "Nikola Tesla - njegov život i njegovo delo" (u 13 štampanih i u 13 elektronskih izdanja), "Mihajlo Pupin - njegov život i njegovo delo" (u 10 štampanih izdanja i 10 E-book), "Veliki ilustrovani leksikon svih sportova" (u 19 dopunjenih štampanih luksuznih izdanja). 

 

U dugogodišnjoj komunikaciji sa štampanim i elektronskim medijima, dao je veći broj intervjua u ozbiljnijim listovima i nedeljnicima, kao i na radiju i TV u nekadašnjoj SFRJ i Republici Srbiji, u vezi sa izdavaštvom, knjižarstvom, upravljanjem izdavačkim projektima, menadžmentom i marketingom u multimedijima, naučnom oblašću sporta, a organizovao je i nekoliko uspešnih književnih večeri i premijernih promocija u znamenitim ustanovama AP Vojvodine. Dobitnik je većeg broja  priznanja, diploma, zahvalnica, plaketa, povelja i nagrada iz izdavačko-knjižarske oblasti, književnosti, bibliotečke delatnosti i sporta. U mladosti bio je i gitarista u dva vokalno-instrumentalna sastava. Svira nekoliko žičanih (trzačkih) muzičkih instrumenata. Živi u Novom Sadu.

  

 

FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM (TIMS) U NOVOM SADU

Faculty of Sport and Tourism (TIMS) Novi Sad 

(Snimak: dr Milivoje Došenović, 2013)

  

 

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na velike korice

To open the link, left-klick the large cover

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na velike korice 

To open the link, left-klick the large cover

   


Dr Milivoje Došenović, Fakultet za sport i turizam (TIMS), Novi Sad, 2007.

 

Izvod iz foto-albuma književnika dr Milivoja Došenovića. Sleva: maturant VIII razreda osnovne škole u svom zavičaju (proleće,1965). Slika u sredini: na početku bavljenja izdavačko-knjižarskom delatnošću (15. juna 1976), i slika desno: iz vremena najvećeg uspona, kao višestruki šampion Jugoslavije u eksternom menadžmentu knjige (Exterior Book Management), snimljeno krajem 1988. godine, uoči osnivanja PRVE privatne izdavačke kuće u AP Vojvodini "Domla-Publishing" iz Novog Sada, i angažovanja na kapitalnim izdavačkim projektima.

 

Iz foto-albuma dr Milivoja Došenovića: Nezaboravne uspomene iz vremena služenja redovnog vojnog roka JNA u Autonastavnom bataljonu "Maršal Tito" VP 5380/1-3, i u Komandi III Armije VP 5573/29 (Skoplje, 1972-1973). 

  

Izvod iz foto-albuma književnika dr Milivoja Došenovića: Nezaboravne uspomene iz vremena služenja redovnog vojnog roka u JNA  (Skoplje, 1972-1973). Milivoje Došenović, kao vojnik-vozač, u džipu "willys-MB", kišne jeseni, na relaciji Skoplje-Štip, 1972. Ovu dragu sliku posvećujem mojim "klasićima" iz Autonastavnog bataljona "Maršal Tito" u Skoplju i VP 5380 (3. vodu 1. čete), kao i mojim "klasićima" - vozačima u Komandi III Armije u Skoplju, iz VP 5573-29. Opširnije - o nezaboravnim vojničkim danima, može se pročitati otvaranjem knjige "VOJNIKOV SPOMENAR", čije elektronsko izdanje je postavljeno u nekoliko kategorija na ovom veb sajtu.

   

Dr Milivoje Došenović sa gitarom, u svojoj kući u Novom Sadu 

(Snimak početkom jeseni, 1987) 

  

Književnik, dr Milivoje Došenović, u Gradskoj biblioteci Novog Sada, na promociji svojih izdavačkih projekata i svečanog obeležavanja Srebrnog jubileja, 25-godišnjice profesionalnog rada u izdavačko-knjižarskoj delatnosti (snimci: Aleksandar Agić, novosadska "TV Kanal 9", i Milivoj Karlić, DUO-foto video, Novi Sad, 2000-2001). 

   

Dr Milivoje Došenović, osnivač prve privatne izdavačke kuće u Vojvodini

(Snimak u Novom Sadu, 20. septembra 2020)

 

       Dr sci. Milivoje Došenović (Novi Sad), with the longest publishing and book publishing experience in the territory of the former Yugoslavia and in the region (over 47 years). He is the founder of the first private publishing house in AP Vojvodina "Domla-Publishing" (1989) based in Novi Sad.

 

Napisana dela dr Milivoja Došenovića, književnika, koja su objavljena i štampana u periodu 1997-2023. godine. Knjige su u većini opremljene u tvrdom luksuznom povezu i ukupno su štampane i prodate u preko 60 publiciranih izdanja. Neke od ovih knjiga su objavljene i u elektronskoj formi (E-book) i postavljene na veb sajt izdavačke kuće "Domla-Publishing", kao doprinos pisanoj reči, duhovnosti, kulturi i nauci Republike Srbije.

 

Zvanična legitimacija književnika dr Milivoja Došenovića, redovnog člana Društva književnika Vojvodine (DKV) od 2000. godine, i legitimacija redovnog člana naučno-kulturne ustanove Matica srpska iz Novog Sada, od 1999.

  

  

Neke od najprodavanijih knjiga u tvrdom luksuznom povezu, autora dr Milivoja Došenovića, koje su objavljene i štampane u periodu 2004-2023. godine, čijih šest naslova je prodato u 50 izdanja na teritoriji Republike Srbije.

 

Pravoslavna crkva Svetog Jovana Zlatousta, u selu Silbaš (opština Bačka Palanka). Crkva je podignuta između 1755-1790. godine, a jedan od prvih pravoslavnih sveštenika bio je prota Ignjatije Nikolić. U drugoj polovini XVIII veka postavljen je ikonostas sa posebnom baroknom rezbarijom, dok je delimična konzervacija ikonostasa urađena 1967. godine, a u XXI veku ikonostas je ceo zablistao. Silbaška pravoslavna crkva Svetog Jovana Zlatousta, po arhitektonskom rešenju slična je pravoslavnoj somborskoj crkvi Svetog Georgija. Crkvena slava u Silbašu - tradicionalno se proslavlja svakog 26. novembra (snimci: dr Milivoje Došenović, leta Gospodnjeg, frontal silbaške pravoslavne crkve spolja, i fotografija enterijera sa ikonostasom, 2006/2016 godine).

 

 

Bogougodni manastirski mir, uz miris tamjana krepi dušu, nudi nadu, nudi put, pruža lek. Sve to čovek može osetiti, ako želi da se tome približi, da dotakne, da zamoli, da se pokaje i ne greši, da potraži istinsko spasenje...  

MANASTIR SREMSKA RAVANICA U VRDNIKU

(Snimak: dr Milivoje Došenović, leta Gospodnjeg, 2007. godine)

  

ARHIMANDRIT TEODOR (SUVAJDŽIĆ)

DUHOVNI OTAC MANASTIRA SREMSKA RAVANICA

I IGUMANIJA ANASTASIJA (POPOVIĆ), MANASTIRSKA MATI

(recenzenti objavljenih dela dr Milivoja Došenovića, književnika)

 

Arhimandrit Teodor Suvajdžić (svetovnog imena Živko Suvajdžić, 1922-2008), pre unapređenja u prezviterski čin arhimandrita,  bio je protojerej-stavrofor i dugogodišnji duhovnik manastira Ravanica u Vrdniku. Napisao je recenzije za prva izdanja dela književnika dr Milivoja Došenovića, objavljena 2002-2008. godine: "SPASENJE - zbirke soneta" i "PEGAZOV LET - zbirke sonetnih venaca". Arhimandrit Teodor Suvajdžić preminuo je 2008. godine i počiva u porti pravoslavne crkve Sv. Jovana Preteče u selu Vrdnik (snimci: dr Milivoje Došenović, levo ispred manastira Hopovo, 2002, i slika desno, pored glavnih vrata manastira Ravanica, 2007. godine).

 

Sleva: igumanija manastira Ravanica u Vrdniku, Anastasija (Ružica Popović, 1946-2022), napisala je i blagoslovila svoju recenziju za knjigu "SPASENJE" (zbirka soneta), autora dr Milivoja Došenovića, književnika (2002), i na slici desno: ikonostas manastira sremska Ravanica (snimci: dr Milivoje Došenović, 2002-2007).

 

DA BISTE OTVORILI KNJIGE - KLIKNITE LEVIM TASTEROM MIŠA NA KORICE  

Objavljene knjige u štampanoj i elektronskoj formi, autora i književnika dr Milivoja Došenovića: "SPASENJE - zbirka soneta", i delo "PEGAZOV LET - zbirka sonetnih venaca".  Ova oba kompletna književna dela mogu se otvoriti putem linka na ovom veb sajtu - klikom levim tasterom miša na odabrane korice. 

 

 

Dr MILIVOJU DOŠENOVIĆU, KNJIŽEVNIKU

"SELAKOVA NAGRADA"

(BEOGRAD, 2014. GODINE)

ZA NAJBOLJU KNJIGU

 O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU  

URUČENJE PRESTIŽNE "SELAKOVE NAGRADE" ZA NAJBOLJU KNJIGU U 2014.

Sleva: gospođa Nevenka Selak Dedić (iz USA), uručuje nagradu Fondacije "Mladen Selak" iz Beograda, novosadskom književniku dr Milivoju Došenoviću - ZA NAJBOLJU KNJIGU  O  MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU. Naslov nagrađene i najbolje knjige o naučniku Pupinu je: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija),  objavljena u 10 štampanih  i u 10 elektronskih izdanja. Nagrada je uručena na manifestaciji, povodom 160-godišnjice od rođenja velikog svetskog genija i srpskog lobiste (snimak: iz foto-arhive "Prestige MIA", u narodnom domu Mihajla Idvorskog Pupina, jugozapadni Banat, Idvor, 9. oktobra 2014).

 

Prestižna "Selakova nagrada" ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI, diploma i zlatna medalja - pripale su dr Milivoju Došenoviću, književniku iz Novog Sada i redovnom članu Društva književnika Vojvodine (nagrada je uručena u Idvoru, na velikoj naučnoj manifestaciji, 9. oktobra 2014).

 

"Selakova nagrada" dr Milivoju Došenoviću, književniku iz Novog Sada ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI, sa potpisom akademika prof. dr Nikole Hajdina, predsednika SANU (Srpske akademije nauka i umetnosti), koji je bio i predsednik Upravnog odbora Fondacije "Mladen Selak", i sa  potpisom predsednika Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju, patentnog inženjera Milana Božića.  

 

Sleva: Nevenka Selak Dedić, kćerka osnivača Fondacije "Mladen Selak", dr Milivoje Došenović, književnik i dobitnik prestižne "Selakove nagrade" za NAJBOLJU KNJIGU o Mihajlu Idvorskom Pupinu (sa diplomom, zlatnom medaljom i posterom svoje nagrađene knjige), prof. dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda i predsednik Odbora za obeležavanje 160-godišnjice od rođenja slavnog svetskog naučnika i srpskog lobiste Mihajla Idvorskog Pupina, i skroz desno: Milan Božić, patentni inženjer i predsednik Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju (iz foto-arhive: "Prestige MIA", u Idvoru, 9. oktobra 2014).

 

Svečana sala u Pupinovom domu u Idvoru bila je ispunjena do poslednjeg mesta. Na Centralnoj manifestaciji 160 godina od rođenja slavnog svetskog i srpskog pronalazača Pupina bili su prisutni zaslužni naučnici iz  Republike Srbije i regiona (iz foto-arhive: "Prestige MIA", narodni dom Mihajla Pupina, Idvor, 9. oktobra 2014).

   

Izvod iz štampanih i publiciranih izdanja knjige: "MIHAJLO PUPIN - NJEGOV ŽIVOT I NJEGOVO DELO" (romansijerska monografija), u luksuznom tvrdom povezu, autora dr Milivoja Došenovića, i na slici desno: recenzent knjige prof. dr Zoran Lovreković, doktor nauka informacionih tehnologija, Univerzitet u Novom Sadu.

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice  

 

 

Sleva: drevna pravoslavna crkva  Svetih Blagovesti u Idvoru, rodnom selu velikog srpskog i svetskog naučnog genija Mihajla I. Pupina. Na slici, desno:  centralni ikonostas podignut 1871. godine, uradio ga je freskopisac, beogradski profesor i prota Stevan Todorović 1876. godine. Ikonostas je rađen odozdo sa četiri reda ikona. Deo inserata iz knjige: "MIHAJLO PUPIN - NJEGOV ŽIVOT I NJEGOVO DELO" (romansijerska monografija),  iz 10. dopunjenog štampanog izdanja 2020. godine, autora dr Milivoja Došenovića, književnika.

    

Dunav i Petrovaradinska tvrđava (snimci: dr Milivoje Došenović, 2013-2016)

   

Dr Milivoje Došenović, na Crnogorskom primorju, poluostrvo Sveti Stefan

(Snimak sredinom avgusta 1990) 

      

Knjiga iz oblasti borilačkih sportova, i njen autor dr Milivoje Došenović (u karate kimonu, Novi Sad, 2012)

 

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 

 Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 

 

  NOVI SAD - EVROPSKA PRESTONICA KULTURE 2022.

Novi Sad - The European Capital of Culture 2022.  

Novi Sad - Evropska prestonica kulture, sa starim delom Petrovaradina - pogled sa Petrovaradinske tvrđave, i slika desno: drevni sat na Petrovaradinskoj tvrđavi (snimci: dr Milivoje Došenović, 13. oktobra 2013).

 

Gradska biblioteka u Novom Sadu i frontal Biblioteke Matice srpske u Novom Sadu

 (Snimci: dr Milivoje Došenović, 13. oktobra 2013)

  

Gradska biblioteka u Novom Sadu, kao jedna od najstarijih kulturnih ustanova na Balkanu, osnovana 23. sep-tembra 1864. godine, i od nje je starija samo Srpska čitaonica, izgrađena u Irigu (Srem), koja je osnovana 1842. godine (snimak Gradske biblioteke u Novom Sadu: dr Milivoje Došenović, 13. oktobra 2013).

 

Društvo književnika Vojvodine, Braće Ribnikar 5, Novi Sad (snimak: dr Milivoje Došenović, 2013) 

 

 

IZVOD IZ ELEKTRONSKIH IZDANJA

 (EXCERPT FROM ELECTRONIC ISSUES) 

Izdavačka kuća "DOMLA-PUBLISHING", Novi Sad 

 

   

ELEKTRONSKA IZDANJA

NAPOMENA: Ovo su odabrane knjige iz programa Izdavačke kuće "Domla-Publishing", koje su već objavljene i štampane u luksuznom tvrdom povezu u periodu 2002-2023. godine. Sve ove knjige su zvanična izdanja i imaju: CIP, ISBN, naziv izdavačke kuće, ime glavnog i odgovornog urednika, recenzenta, lektora-korektora, naziv štamparije (za ofsetno izdanje), godinu i mesto izdanja. Sve elektronske knjige, koje je izdavačka kuća postavila na zvanični veb sajt - u potpunosti su kompatibilne sa već ranije objavljenim  knjigama štampanim u tvrdom luksuznom povezu. Odlukom strategijskog menadžmenta Izdavačke kuće "Domla-Publishing" iz Novog Sada, i uz saglasnost autora knjiga, od 5. VII 2012. godine, ova postavljena elektronska izdanja se NE PRODAJU, već se mogu besplatno čitati i iščitavati, uz poštovanje upozorenja na (C) Copyright, da je nedopušteno bekapovanje sa ciljem preprodavanja, piraterisanja ili prepravljanja sadržaja. Zahvaljujemo na razumevanju!

 

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na korice knjige 

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na korice knjige

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na korice knjige

 

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na korice knjige

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na korice knjige


Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na korice knjige

 

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice 

 Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 

 

Dr Milivoje Došenović, pored svog automobila "ford-sijera"

(Snimak u Novom Sadu, 1999)

 

Dr Milivoje Došenović, pored svog oldtajmera "ford-sijera", sa kojim je prešao 1.000.000 kilometara

(Snimak u živopisnom ambijentu Tikvare pored Dunava, Bačka Palanka, 28. maja 2016)

  

Dr Milivoje Došenović, književnik, pored  svog automobila "ford-fokus"

(Snimci kod dvorca Dunđerskih u Čelarevu (2019) i u Novom Sadu (2021)

 

 

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na korice knjige

 

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na korice knjige

 

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na korice knjige

Da biste otvorili link, kliknite levim tasterom miša na korice knjige

 

  

Da biste otvorili link, kliknite levim tasterom miša na velike korice knjige 

 

 

Da biste otvorili link, kliknite levim tasterom miša na korice knjige

 

Da biste otvorili link, kliknite levim tasterom miša na korice knjige

  

Da biste otvorili link, kliknite levim tasterom miša na korice knjige

   

 

 Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na korice 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

  

 

Dr Milivoje Došenović (u sredini), glavni i odgovorni urednik, osnivač i strategijski producent PRVE privatne izdavačke kuće u AP Vojvodini "Domla-Publishing" - sa svojim saradnicima (snimak: Aleksandar D. Agić, kamerman novosadske "TV Panonija", u egzotičnom ambijentu restorana "Dunavac" kod Futoga, 3. juna 2016).

  

Dr Milivoje Došenović, osnivač prve privatne izdavačke kuće u Vojvodini

(Snimci u Novom Sadu: 20. septembra 2020. godine, i desno 10. februara 2021) 

 

PRVA PRIVATNA IZDAVAČKA KUĆA U VOJVODINI